Laakson Laiturit

Laakson Laiturit on yksi Suomen merkittävimmistä laiturivalmistajista. Yrityksemme on valmistanut laitureita jo vuodesta 1989 asti, ja tuotteemme kruunaavat jo tuhansia rantoja eri puolilla Suomea, sekä myös Ruotsissa ja Venäjällä. Kotipaikkamme ja laituritehdas sijaitsee Sastamalassa, mutta toimimme koko Suomen alueella ja Ruotsissa. Etelä-Savossa, Puumalassa, meillä on laiturimyymälä.

Ota yhteyttä

Puhelin 03 514 1680

Hallinnon

yhteystiedot

Myynnin

yhteystiedot

Tuotannon

yhteystiedot

Laakson Laiturit, pääkonttori Sastamala

Länsitie 42

38300 SASTAMALA

p. 03 5141680

Avoinna arkisin klo 8.00.-16.00.

Paakonttori.jpg

Laituritehdas Sastamala

Länsitie 40

38300 Sastamala

Puh. 03 5141680

Avoinna arkisin klo 07.00-15.30, muulloin sopimuksen mukaan

Laituritehdas.jpg

Laakson Laiturit, Puumalan laiturimyymälä

Rinnetie 4

52200 Puumala

Piha-alueella esillä mallilaitureita joihin pääsee tutustumaan oman aikataulun mukaisesti

Myyjän tavoittaa pääkonttorilta puhelimella numerosta 03 5141680

Puumalan toimitusvarasto.jpg

Laakson Laiturit takuuehdot

Laiturit ja varusteet

Valmistus ja materiaalitakuu 2 v

Sovelletaan Laakson Laitureiden valmistamiin ja valmistuttamiin tuotteisiin. Laakson Laiturit sitoutuu korjaamaan tai uusimaan valmistus- tai materiaalivirheestä johtuvan viallisen tuotteen.

Toimitettavien tuotteiden joukossa saattaa olla tuotteita joita eivät takuuehdot koske tai niillä on tuotteen oman valmistajan / maahantuojan myöntämät omat takuuehdot.

Laiturit ja varusteet saattavat vaatia huoltoa tai muita toimenpiteitä jotka eivät ole materiaali tai valmistusvirheitä.

Harbour-, MyPort-, Susanna- ja muut pehd-putkiponttonit

Takuu kantavuutensa säilyttämisestä ja 100 % vesitiiveydestä 10 v

Laakson Laiturit  sitoutuu korjaamaan tai uusimaan valmistus- tai materiaalivirheestä johtuvan vuotavan ponttonin.

Takuu rapautumista, syöpymistä ja korroosiota vastaan 10 v

Ponttoneissa ei esiinny rapautumista, syöpymistä tai korroosiota, mikäli em. ilmenee, valmistaja sitoutuu vaihtamaan viallisen ponttonin.

Korjaustakuu 2 v

Laakson Laiturit korjaa rikkoutuneen ponttonin veloituksetta edellyttäen että asiakas toimittaa sen kustannuksellaan tehtaalle. Takuu on voimassa vaikka kyse on muusta kuin Laakson Laitureista johtuvasta virheestä.

Asennustakuu 5 v

Takuu siitä että laiturin tai varusteiden asennus on suoritettu toimitettujen suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti

Tarjottavien tuotteiden soveltuvuus kohteeseen ja käyttötarkoitukseen

Tilaaja vastaa laitureiden ja varusteiden soveltuvuudesta kohteeseen ja –tarkoitukseen ellei erikseen ole kirjallisesti toisin sovittu. Tarjottavista tuotteista toimitetaan tekniset esitteet joista ilmenee tarpeelliset tekniset tiedot ominaisuuksista ja rakenteista. Nämä tiedot ovat tarkoitettu vain tilaajan käyttöön tarjouksien vertailuun, niitä ei saa toimittaa kolmannen osapuolen nähtäville eikä niitä saa hyödyntää esim. omaan valmistukseen.

 Takuut eivät korvaa (pois lukien korjaustakuu 2 v) jäiden liikkeiden tai kovien tuulien mahdollisesti aiheuttamia vaurioita.

 

Yleiset asennusehdot

Nämä ehdot koskevat toimittamiamme venesatamalaitureita ja uimaloita kunnille ja yhteisöille sekä huvilalaitureita yksityisille. Ehdot ovat voimassa, ellei toisin ole sovittu.

VESILLELASKU

Vesillelaskua varten asennuspaikalle on oltava riittävän kantava ja leveä väylä rantaan asti, jotta laituri ja tarvikkeet voidaan purkaa suoraan veteen asennuspaikalle. Mikäli purkupaikkaa käytetään pysäköintialueena tai vastavana, tilaaja huolehtii alueen vapaaksi kuormien purkua varten. Mikäli heikon maapohjan vuoksi raskaasta kalustosta johtuen aiheutuu kunnostustarpeita, tilaaja huolehtii kustannuksellaan niistä. Vettä purkupaikalla tulee olla n 0,6 m -1 m. Tai toimitettavasta materiaalista riippuen enemmänkin. Asennuskustannuksiin ei sisälly tarvikkeiden uittoa, ellei toisin olla sovittu.

MAATUKI

Maatuki on tilaajan toimesta valmiiksi rakennettu, tai jos maatukielementti sisältyy toimitukseen, tilaaja tasaa valmiiksi sille perustuksen oikeaan korkeuteen, merkitsee sille täsmällisen paikan, sekä laiturin suunnan, sekä huolehtii maatukielementin jälkitäytöstä. Mikäli maatukea ei pystytä asentamaan autonosturilla suoraan kuljetuksesta, tilaaja järjestää kustannuksellaan sopivan asennuskoneen paikalle (esim. kaivinkoneen). Yleensä maatukielementin uittaminen paikoilleen ei ole mahdollista. Maatuen asemasta ja korkeudesta on yleensä syytä vaihtaa mielipiteitä ennen pohjan tekemistä.

ANKKUROINTIPAINOT

Asennus ei sisällä ankkuripainojen pohjaan hautaamista.

SÄHKÖ

Tilaaja luovuttaa veloituksetta työmaalle sähkön. Sähkö- ja putkiasennukset, eikä johtojen vedot sisälly laituriasennuksiin.

Laituriasennukseen ei sisälly myöskään em. töiden aputyöt.

JÄLKIHOITO

Mahdollisen ankkurointikettinkien jälkisäädön hoitaa tilaaja. Puun kuivuminen saattaa aiheuttaa joidenkin pulttiliitosten löystymistä,

tilaaja tarkistaa liitokset ja tarpeen tullen kiristää ne puurakenteiden kuivuttua. Nivelillä oleva kävelysilta on irrotettava talveksi.

ASENNUSHAITAT

Mikäli tilaajasta johtuvasta syystä asennus estyy sovittuna aikana ja asennusryhmä on tullut paikalle, odotuksesta aiheutuvat kohtuulliset kulut maksaa tilaaja.

JÄÄT TAI VOIMAKAS TUULI, tai muu vastaava

Em. tekijät voivat estää asennuksen. Urakka-aikaa on tällöin jatkettava kohtuullisesti.

TARPEELLISET LÄHTÖTIEDOT

Tilaaja vastaa siitä, että kaikki tarpeellinen tieto on luovutettu toimittajalle jo ennen laiturin valmistamista. Oleellisia tietoja ovat mm veden korkeuden vaihtelut, veden syvyydet, pohjan laatu, virtaukset. Varsinkin vedenalaiset rinteiden olemassaolon tilaaja selvittää ennen asennuksen alkua.

VEDEALAISET KAAPELIT JA PUTKITUKSET TMS RAKENTEET

Tilaaja selvittää ankkurointialueella (mukaan lukien poijut) olevat kaapelit ja putket ja huolehtii niiden tarpeellisesta siirtämisestä.

ASENNUS VÄLIVARASTOSTA

Mikäli laituri on ennakkoon toimitettu ns ”välivarastoon” tilaajan pyynnöstä ennen varsinaista asennusta tilaaja vastaa kaikista vastaanottokustannuksista ja varastoinnista ja vartioinnista sekä tavaran siirtokustannuksista välivarastosta veteen asennuskohteessa.

 

Huomioitavaa

Laiturin soveltuvuus ja menestyminen kohteessa

Laiturille mahdollisesti aiheutuvia vaurioita tai huoltotoimenpiteiden tarpeita saattaa aiheutua mm. seuraavista seikoista:

Pohjan muoto ja vesisyvyydet

Mikäli laiturin alla on vettä myös matalanvedenkorkeuden aikaan (myös talvella jääkannen alla) laiturille aiheutuvat vauriot jään / vedenkorkeuden vaihtelusta johtuvat vauriot ovat epätodennäköisiä. Mikäli laiturin ponttonit ottavat pohjaan on mahdollista tai jopa todennäköistä että ponttoneihin tulee vaurioita tai kulumista. Mikäli talviaikaan jää on pohjakosketuksessa ja pohjassa on merkittävää epätasaisuutta tai jyrkkiä syvyyden muutoksia on todennäköistä että laituriin kohdistuu rasitusta joka voi aiheuttaa vaurioita, muodonmuutoksia tai huoltotarvetta.

Rantakettingit

Korkean veden aikaan rantakettingit voivat, maatuen korkeusasemasta riippuen, joutua kosketuksiin veden kanssa. Mikäli veden jäätyminen tapahtuu samaan aikaan, on todennäköistä että talven aikana jäiden korkeuden vaihtelusta johtuen aiheutuu vaurioita kettinkien kiinnityspisteille tai maatuelle. Nämä vauriot yleensä vältetään sijoittamalla jouset rantakettinkeihin. Tällöin jouset toimivat ”sulakkeena” ja yleensä vältytään isommilta vaurioilta, jouset ovat tämän jälkeen käyttökelvottomat.

Jäiden liikkuminen

Mikäli kohteessa tapahtuu jäiden liikkumista joko tuulien, virtauksien, jäiden laajenemisesta- tai vedenpinnan noususta johtuen, on todennäköistä että laituri siirtyy paikaltaan ja myös mahdollista että aiheuttaa vaurioita tai huollon tarvetta laiturille ja maatuelle.

Jäiden korkeuden vaihtelu

Kelluva laituri normaalisti menestyy hyvin jäiden korkeuden vaihdellessa (ks. kohta pohjan muoto ja vesisyvyydet) mikä yleensä aiheuttaa vaurioita kiinteille rakenteille. Mikäli maatuen tai muiden ns. kiinteiden osuuksien rakenteet ovat tekemisissä jäiden kanssa, on todennäköistä että näille syntyy vaurioita tai huollon tarvetta.

Mikäli laiturin kulkusilta on nivelöity molemmista päistään (maatukeen ja laituriin) on lähes varmaa että kulkusillalle tai sen nivelkohdille aiheutuu vaurioita. Kulkusillan ollessa nivelöitynä molemmista päistään se tulee irrottaa talven ajaksi.

Routavauriot

Maan routiminen saattaa aiheuttaa kiinteiden rakenteiden liikkumista ja huoltotoimenpiteitä.

Jäiden muodostuminen rakenteisiin

Syksyllä, lämpötilan ollessa pakkasella, kun vesi on vielä avoinna voi aallokon vaikutuksesta alkaa muodostumaan jäätä rakenteisiin. Jäiden kuorma aiheuttaa epätasaista rasitusta laituriin ja tämä taas voi aiheuttaa taipumia. Pitkäaikaiset taipumat voivat aiheuttaa muodonmuutosta rakenteeseen.

 

Kovat tuulet ja myrskyt

Kovat tuulet tai myrskyt saattavat aiheuttaa laiturille tai varusteille vaurioita tai huollon tarvetta. Laitureiden ja varusteiden soveltuminen kohteeseen ja käyttötarkoitukseen edellyttää että tilaaja on toimittanut tarkat lähtötiedot ja vaatimukset rakenteiden lujuudelle sekä suunnitelmat ja työselitykset. Näiden laatiminen ei sisälly normaali laituritarjoukseen ellei sitä ole erikseen tilattu.